Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Oбщи условия на договора за онлайн покупко - продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите и по Закона за упражняване на електронната търговия  се сключва  между:

Европа Стил ЕООД Еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в град Варна, ЕИК 201730591, със седалище и адрес на управление гр.Варна, община Варна, ул.”Кракра 7/10 Адрес на упражняване на дейността и адрес за коресподенция  : г.Варна ул. Александър Дякович 20 , п.к 9000 , е-mail: europastyle_office@mail.bg

,наричано по долу за краткост ДОСТАВЧИК , ДОСТАВЧИКА се явява и като ПРОИЗВОДИТЕЛ  от една страна и от друга лицето извършило заявка за поръчка чрез електронен магазин europastyle.eu  явяващо се като ПОТРЕБИТЕЛ.

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и извършване на съгласие с настоящите "Общи условия" да поръчва за изработка т.е принтиране на предлаганите в електронен магазин europastyle.eu модели или така наречени по долу СТОКИ  .

Чл.2 . Доставчикът e длъжен да публикува на уеб адрес www europastyle.eu

- точното описание и основните характеристики  ,вкл. точен размер , вид материал на всеки продукт включително и нейното изображение , произведени от фирма Европа Стил ЕООД т.е ДОСТАВЧИКА

- продажната цена е посочена и се дължи  в лева, с включен ДДС, както и фиксираната стойност на куриерските или транспортните разходи на територията на НР България, невключени в цената на стоките и свързани с тяхната доставка
- информация за начините на плащане, доставка и срок за  изпълнение на договора
- правата на Потребителя и условията и начина за получаването на закупената стока условията, при които стоката може да бъде върната, както и правата му  по "Закона за защита на потребителите”са посочени в този договор.

Чл.3. Доставчика е длъжен :

- да гарантира запазването на конфиденциалност на личните данни на потребителя и няма право да ги използва с други цели освен за конкретната текуща сделка

-Доставчика си запазва правото  да използва информацията с цел да изпраща  електронна информация на Потребителя относно рекламни кампании , нови продукти или промоции предполагащи взаимен интерес с лицата извършили покупка чрез електронния магазин.

 

Чл. 4.Доставчика е длъжен

- да предостави поръчания продукт в срока предварително уговорен с Потребителя по телефон или други средства

- стоката да бъде окомплектована с ясно упътване за употреба в случая за монтаж и лепило за монтаж

- да се погрижи за стоката да бъде предоставена в изряден търговски вид и в подходящата за транспортиране опаковка с цел запазването й

 

Чл.5.Потребителя

 Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за поръчка на предлаганите стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в уеб страницата Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: маркиране  на вида и размера на стоката  , определяне на бройката и  чрез натискане на виртуален бутон “КУПИ”, пристъпи към следващ етап ‘’ПЛАЩАНЕ”, начина на плащане и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “Финализирай поръчката”. При извършена заявка той е уведомен  за извършената заявка на посочения при регистрацията  email адрес. По този начин ПОТРЕБИТЕЛЯ е заявил поръчка за изпълнение на желания от него продукт Представител на магазина  предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на изпълнение на зададената поръчка и  доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение .

ПОРЪЧКИ по телефон не се приемат и не подлежат на изпълнение и производство.

 

Чл.6.  Потребителят има право

 по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

 

Чл.8. Потребителят се задължава:
- да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта за     електронна търговия  и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия
- да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия
- да не нарушава право на интелектуална собственост на материалите публикувани в сайта
- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от тях, принадлежащи към базата данни, находящи се  в магазина
- да не се представя за друго лице  което не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава по отношение на своята самоличност

  

Чл.9. Връщане на стока по поръчка от електронния магазин на фирма Европа Стил

Внимание : Моля прочетете долните редове внимателно !

 

т.1.9  Връщане на стока по поръчка от електронния магазин на фирма Европа Стил не се допуска , тъй като тази стока се явява изработка по поръчка на клиента  / изключение разбира се , са случаите с предяваване на рекламации описани в следващата точка от договора  /
Това основание се позовава на  българското законодателство а именно Разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

цитат от него гласи :

,,връщане не се прилага за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания ,,

   Чл. 10. РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации се допускат в следните случаи:

т.1.10 стоката не отговаря на описанието , коренно се различава по цвят от снимката , несъответста на посочения размер или цена / несъоветствие на цветовите светли и тъмни тоналности не са основание за рекламация / . Моля вземете под внимание , че разлики в цветовите нюанси на различните монитори е възможна и не се явява основание за рекламация !

т.2.10 стоката е с видими фабрични дефекти / примерно следи от мастила, черти или др, скъсана , зацапана , негодна за употреба . Желателно е в тези случаи , рекламацията да бъде съпроводена от снимки изпратени по електронната ни поща Е-mail:
europastyle_office@mail.bg

т.4.10 рекламация не се зачита , ако не е спазен законовият срок за предяваване на рекламация от 1 месец след получаване на стоката

т.5.10   РЕКЛАМАЦИИ  не се приемат на вече залепени , употребени продукти

поради увреждане  на стоката настъпила по време и след монтажа й, неспазване на инструкциите за монтаж и ползването на лепила различни от предоставените от доставчика.

Разходите за връщане на рекламации за сметка на ДОСТАВЧИКА.

 

т.6.10 Възстановяване на суми по рекламации

ДОСТАВЧИКА е длъжен по тази точка от договора да възстанови цялата заплатена сума на ПОТРЕБИТЕЛЯ в указания от българското законодателство срок не по късно от 1 месец от датата на постъпилата рекламация.

 

т.7.10 Частично възстановяване суми по рекламация

В случаи на незначителни дефекти по стоката и при съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, двете страни по този договор могат да се съгласуват за частично възстановяване на сумата т.е отбив от цената .

 

Чл.11. За неуредените въпроси по този договор се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.